Zásady ochrany soukromí

AC Marca usiluje o to být svým uživatelům nablízku. Snažíme se jim nabízet včasná řešení na běžné každodenní potřeby a s pomocí našich produktů a služeb zvyšovat kvalitu jejich života.
Přijetím zásad ochrany soukromí jsme se zavázali chránit osobní údaje našich uživatelů. Abychom všem uživatelům (subjektům údajů) zajistili ještě účinnější ochranu jejich osobních údajů, snažíme se neustále inovovat naše kontrolní mechanismy.
Informace o našich zásadách ochrany soukromí v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) naleznete v další části.

V Barceloně (Španělsko) dne 15. března 2021

Grupo AC Marca, S.L.

1. Správce osobních údajů

Totožnost správce: GRUPO AC MARCA S.L. Poštovní adresa: Av. Carrilet, 293-299. 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona Telefon: +34 93 260 68 00 E-mail: dpd@grupoacmarca.comdpo@acmarca.com Dozor nad osobními údaji bude vykonávat GRUPO AC MARCA, S.L., DIČ B-61.711.503, se sídlem v Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španělsko, jako mateřská firma podnikatelské skupiny AC MARCA. Pod pojmem AC Marca se rozumí jak skupina, tedy GRUPO AC MARCA, S.L., tak i každý podnik, který je touto Skupinou přímo anebo nepřímo řízen. Naše skupina působí ve Španělsku prostřednictvím několika subjektů:
 • AC MARCA HOME CARE, S.A.
 • AC MARCA ADHESIVES, S.A.
 • AC MARCA PERSONAL CARE, S.L.
 • LABORATORIO GENOVÉ, S.A.
 • AC MARCA BRANDS, S.L.
Tyto zásady ochrany soukromí se proto vztahují na osobní údaje shromažďované v souvislosti s produkty a službami všech podniků skupiny AC Marca.

2. Shromažďované údaje v AC Marca

Shromažďované údaje slouží ke zdokonalování služeb pro všechny naše uživatele.
Shromažďování údajů se děje dvěma možnými způsoby:
1. Údaje, které nám jako uživatel poskytujete přímo: Příkladem jsou kontaktní údaje (jméno, příjmení, mailová adresa atd.) ve chvíli, kdy nás žádáte o informace.
2. Údaje, které získáváme ve chvíli, kdy využíváte našich služeb: Tímto způsobem shromažďujeme mj. informace o tom, které z našich služeb využíváte a jakým způsobem – například při navštívení webové stránky věnované určitému produktu, nebo jak interagujete s našimi obsahy. Co tyto údaje obsahují:
 • Zaznamenávané údaje: Když navštívíte naše webové stránky, naše servery mohou automaticky získávat určité údaje a ukládat je do svých záznamů. Všechny tyto informace se zaznamenávají do řádně registrovaného souboru o aktivitě serveru. Slouží k pozdějšímu zpracování dat a měření pro čistě statistické účely. S jejich pomocí např. zjišťujeme počty zobrazení stránek, počty návštěv webových služeb, pořadí návštěv, místo přístupu apod. Tyto údaje mohou obsahovat:
  • Podrobné informace o tom, jak naše služby používáte (např. váš webový požadavek).
  • IP adresa (IP adresa je číslo, které je automaticky přidělováno počítači ve chvíli, kdy se připojuje k internetu).
  • Informace o vašem zařízení, např. chyby, systémová aktivita, nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a požadovaná adresa URL.
 • Soubory cookie a soubor aktivity: K poskytování služeb měření může AC Marca při návštěvě uživatele na našich stránkách používat soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které webový server zasílá do vašeho prohlížeče, aby mohl zaznamenávat vaše aktivity v průběhu prohlížení našich stránek. To vše za dodržení zásad uvedených v našich.

3. Účel zpracování

Údaje, jež prostřednictvím našich služeb shromažďujeme, používáme pro účely poskytování, udržování, ochrany a dalšího zdokonalování těchto služeb, k vývoji nových služeb a k dohlížení nad dodržováním ochrany našich uživatelů stejně jako podniků AC Marca.
V souladu s ustanoveními GDPR vás informujeme, že zatržením políčka „Souhlasím s právními podmínkami“ udílíte svůj výslovný, svobodný a neomylný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v AC Marca pro účely specifikované v každém konkrétním případě v závislosti na typu kanálu, který ke shromažďování údajů použijeme. Ke zmíněným účelům může patřit např.:
 • Správa slosovacích a marketingových akcí pro jednotlivé produkty Skupiny.
 • Zasílání newsletterů a propagačních informací obsahujících reklamu podniků a značek AC Marca.
 • Zasílání produktů zakoupených pomocí kuponů a příslušné reklamní akce.
 • Rozesílání reklamních obchodních sdělení mailem, faxem, pomocí SMS, MMS, sociálních komunit nebo prostřednictvím jiného elektronického či fyzického média, současného i budoucího, které bude zasílání sdělení umožňovat. Předmětem těchto obchodních sdělení budou produkty nebo služby poskytované skupinou AC Marca a jejích spolupracovníků a partnerů, s nimiž bude mít AC Marca uzavřenu dohodu o provádění obchodní propagace mezi svými zákazníky.
 • Reklamní akce a průzkum trhu prostřednictvím různých médií a komunikačních kanálů, zaměřené na vlastní produkty a služby.
 • Reklamní akce a průzkum trhu prostřednictvím různých médií a komunikačních kanálů, zaměřené na produkty a služby třetích stran z různých oborů činnosti, včetně případného poskytování osobních údajů těmto třetím stranám.
 • Zpracování statistických průzkumů.
 • Zpracování objednávek, požadavků a žádostí všeho druhu obdržených od uživatelů a předložených kterýmkoli z kontaktních způsobů, jež jsou uživateli k dispozici na našich webových stránkách.
 • Zasílání newsletteru o novinkách na webových stránkách.
 • Tvorba profilů (profilování) pro reklamní účely a průzkum trhu.

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem legitimizujícím zpracování vašich osobních údajů je váš výslovný souhlas, udělený skupině AC Marca pro výše uvedené účely.

5. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou poskytnuty ostatním podnikům skupiny AC Marca, které je pro splnění právní povinnosti mohou postoupit dál.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud potrvá účel, pro jaký byly pořízeny (vždy se přitom budeme řídit zásadou omezeného uchovávání dat), nebo do chvíle, než požádáte o jejich výmaz, vždy však po dobu nezbytnou ke splnění našich právních závazků.

7. Bezpečnostní opatření a kontrola přístupu

Skupina AC Marca přijala veškerá technická a organizační opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti a integrity zpracovávaných osobních údajů, k zabránění jejich ztrátě, narušení a k zabránění přístupu neautorizovaných třetích stran k těmto údajům.
K zajištění bezpečnosti informací využívají naše webové stránky všeobecně uznávané technologie, např. firewally, kontroly přístupů a šifrovací mechanismy. To vše s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům.
Pro úspěšné splnění těchto cílů udílíte jako uživatel/klient souhlas s tím, aby skupina AC Marca získávala vaše údaje pro účely příslušné autentizace (ověření identity) v přístupových kontrolách.

8. Vaše zákonná práva

Máte právo získat od AC Marca potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje.
Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů a právo požádat o jejich výmaz např. tehdy, jestliže tyto údaje nejsou víc potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny.
Za určitých okolností můžete požádat o omezení zpracování svých údajů. V takovém případě je budeme pouze uchovávat pro výkon nebo obhajobu právních nároků.
Za určitých okolností a z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace můžete vykonat své právo na vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů. AC Marca pak vaše údaje nebude dále zpracovávat až na případy, kdy prokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování nebo kdy jejich zpracování bude nutné k výkonu anebo obhajobě případných právních nároků.
Dále můžete vykonat své právo na přenositelnost údajů a kdykoli odvolat poskytnutý souhlas. Odvolání poskytnutého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů v době před jeho odvoláním.
Pokud si přejete uplatnit kterékoli ze svých práv, obraťte se prosím na našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů, a to elektronickou poštou na adresu dpo@acmarca.com.
Ke své žádosti nezapomeňte připojit následující informace: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, kterou používáte ke svému účtu anebo portál, jehož se žádost týká.

9. Uživatelé mladší osmnácti let

Vzhledem k tomu, že naše formuláře nejsou určeny nezletilým osobám, nenese AC Marca odpovědnost za případné poskytnutí osobních údajů osobami mladšími osmnácti let.
Právo na přístup, opravu a výmaz takových údajů mohou uplatnit zákonní opatrovníci a právní zástupci nezletilých prostřednictvím písemné a podepsané žádosti, která bude obsahovat jméno, příjmení, občanský průkaz a přesné pokyny, a to zasláním na e-mailovou adresu našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů dpo@acmarca.com.
Dále vás informujeme, že s případnými stížnostmi souvisejícími se zpracováním svých osobních údajů se můžete obrátit na dozorový úřad na ochranu osobních údajů ve Španělsku: Agencia Española de Protección de Datos.

10. Závazek AC Marca

Veškeré údaje, o něž budete na našich webových stránkách požádáni, jsou nezbytné, abychom vám mohli poskytovat optimální služby. Při neposkytnutí všech požadovaných údajů nemůže AC Marca zajistit, že námi poskytované informace a služby budou přesně odpovídat vašim potřebám.
Znění těchto zásad ochrany soukromí může být čas od času měněno. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany soukromí nebudeme bez vašeho výslovného souhlasu omezovat.
Všechny změny v našich zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Na podstatnější změny vás upozorníme výraznějším způsobem. Má-li se například změna dotknout určitých služeb, zašleme vám e-mailové oznámení. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů budeme kromě toho archivovat a budou vám dostupné k přečtení.