Úplná pravidla soutěže

„Soutěž Ceys“

Tato úplná pravidla určují podmínky spotřebitelské soutěže „Soutěž Ceys“ (dále jen “soutěž”). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže. V případě rozporu jakékoliv verze zkrácených pravidel či podmínek soutěže na materiálech pro spotřebitele s textem těchto úplných pravidel mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatel soutěže a organizátor soutěže:

AC MARCA Czech Republic s.r.o., sídlem – Jana Čermáka 124, 282 01 Přišimasy, IČO: 63668262, DIČ: CZ63668262, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 37577 (dále jen „pořadatel“ nebo „organizátor“).

Správce /technický/ soutěže:

Creanto, a.s., sídlem – Praha 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000, IČO: 28191633, DIČ: CZ 28191633, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12766 (dále jen „správce“ nebo „technický správce“).

Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1. 10. 2020, 00:00:01 hod. do 20. 11. 2020, 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky, a to prostřednictvím kteréhokoliv prodejce, prodávajícího produkty Ceys Montack a současně vystavujícího daňový doklad s vyznačením datumu a času nákupu. (dále jen „místo konání soutěže“).

Účast v soutěži:

Soutěž se vztahuje výhradně na produkty značky Ceys Montack (dále jen „soutěžní výrobek“ nebo „soutěžní výrobky“), prodávaný v místě a termínu konání soutěže.

Spotřebitel se soutěže o ceny zúčastní tak, že v termínu a v místě konání soutěže:

Jednorázově zakoupí minimálně 1 libovolný produkt značky Ceys Montack. Po zaplacení obdrží účastník od prodejce daňový doklad – účtenku se zřetelně vyznačeným datem a časem nákupu, jejímž prostřednictvím se může zapojit do soutěže (dále jen „daňový doklad“).

Uschová si daňový doklad prokazující provedení soutěžního nákupu a jeho fotografii nebo kopii přiloží jako součást registračního formuláře.

Registruje se v termínu konání soutěže na www.ceys.cz/soutez dále též „webová stránka soutěže“). Registrace znamená: řádně vyplnit všechny informace uvedené v registračním formuláři včetně uvedení data a času nákupu z účtenky / daňového dokladu a nahrát do registračního formuláře čitelnou fotografii účtenky / daňového dokladu. Z fotografie musí být zřejmé zejména složení soutěžního nákupu a datum a čas jeho provedení.

Takto řádně vyplněný formulář včetně svého souhlasu s pravidly soutěže a souhlasu se zpracováním osobních údajů odešle prostřednictvím webové stránky soutěže.

Soutěžící je zařazen do soutěže o ceny okamžikem doručení řádně, úplně a v souladu s těmito pravidly vyplněného registračního formuláře, jehož součástí je fotografie účtenky / daňového dokladu na webové stránky soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).

Za soutěžícího v soutěži o ceny se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení do soutěže, tj. mimo jiné provedla nákup minimálně jednoho výrobku Ceys Montack a vložila požadované údaje přes webový formulář na webové stránky soutěže. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy však s novým nákupem a s novými údaji (datem a časem) z nové účtenky / daňového dokladu. Údaje z jedné účtenky / daňového dokladu lze do soutěže zaslat vždy pouze jednou, v opačném případě budou všechny registrace se stejnými údaji z jedné účtenky / daňového dokladu ze soutěže vyřazeny. V rámci jedné registrace je možné zaslat údaje pouze z jedné účtenky / daňového dokladu.

Každá soutěžní registrace musí obsahovat platné údaje soutěžícího a platné údaje z účtenky / daňového dokladu, registrace neobsahující platné údaje, či neobsahující všechny požadované údaje včetně čitelné fotografie účtenky / daňového dokladu, zaslaná ve špatném nebo neúplném nebo nevyhovujícím tvaru, zaslaná před nebo po ukončení soutěže, nebude do soutěže zařazena. Datum a čas na účtence / daňovém dokladu musí být v době konání soutěže.

V soutěži je možné uznat pouze čitelné účtenky /daňové doklady které i jinak splňují pravidla této soutěže.
Soutěžící je povinen uschovat ke každé soutěžní registraci originál účtenky / daňového dokladu o nákupu – dokladu o zaplacení výrobku Ceys Montack, a to po celou dobu konání soutěže, tedy i po odeslání soutěžní registrace. Pokud soutěžící nepředloží na výzvu zadavatele či jím pověřené osoby originál (ověřenou kopii) účtenky / daňového dokladu o zaplacení, splňující podmínky těchto pravidel (a to i v listinné podobě), tj. zejména se shodným datumem a časem provedení soutěžního nákupu uvedeným v soutěžní registraci, bude ze soutěže vyřazen a ztrácí jakýkoliv nárok na výhru. Pořadatel a správce soutěže si vyhrazují právo vyzvat každého výherce, aby jim účtenky / daňové doklady zaslal na pořadatelem (správcem) soutěže určenou adresu a v určeném termínu, a to na náklady výherce. Výherce je povinen doložit účtenky / daňové doklady ke všem svým registracím do soutěže, ať již výherním, nebo nevýherním.

U každé webové registrace jsou pořadatelem a správcem soutěže evidovány tyto informace:

  • jméno a příjmení účastníka soutěže,
  • telefonní číslo účastníka soutěže,
  • e-mailová adresa účastníka soutěže,
  • adresa pro doručení případné výhry
  • datum a čas provedení soutěžního nákupu (z účtenky / daňového dokladu)
  • fotografii nebo naskenovanou čitelnou podobu účtenky / daňového dokladu

Ke každé výherní webové registraci je pořadatelem soutěže kromě shora uvedených informací evidována také adresa bydliště nebo místa, kam má být výhra zaslána. Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědni za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře na soutěžním webu, bude-li způsobeno technickou poruchou na straně třetích osob.

Ceny v soutěži:

Na ceny je určeno celkem 20 výher takto:

  1. hlavní cena: 1 × elektrická koloběžka
  2. vedlejší cena: 5 × outdoorová kamera
  3. vedlejší cena: 14 × bezdrátová sluchátka

Ceny jsou v hodnotě, která nepodléhá zdanění.

Určení výherců v soutěži:

Po uplynutí termínu konání soutěže bude z platných soutěžních registrací doručených v průběhu doby konání soutěže vylosováno

1 výherce 1. ceny, který získá cenu elektrickou koloběžku

5 výherců, z nichž každý získá 2. vedlejší cenu outdoorovou kameru

14 výherců, z nichž každý získá jednu 3. vedlejší cenu: bezdrátová sluchátka
Výherci uvedených cen se stává 20 soutěžících elektronicky náhodně vylosovaných ze všech platných soutěžních registrací po uplynutí termínu konání soutěže.

Oznámení o výhře:

Každý z výherců bude o své ceně informován nejpozději do sedmi dnů ode dne losování, a to e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvedl při soutěžní registraci.

Každý výherce bude e-mailem vyzván k potvrzení korespondenční adresy a případně k doplnění dalších údajů, nezbytných pro zaslání ceny.

Ostatní podmínky:

V případě zániku nároku na cenu z některého z důvodů, vymezených těmito pravidly, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže, který je o ní oprávněn, jakkoliv rozhodnout.

Výherce kterékoliv z cen může být e-mailem vyzván, aby nejpozději do 10 dní od obdržení výzvy zaslal na adresu organizátora soutěže originály nebo úředně ověřené kopie všech daňových dokladů, se kterými se soutěže zúčastnil. Bude-li k tomu vyzván, je výherce povinen poslat výše uvedenou zásilku na adresu: Creanto, a.s., Soutěž Ceys, Nová cesta 17, 140 00 Praha 4 a to nejpozději do 10 dní ode dne, kdy výzvu obdržel, přičemž rozhodným datem je datum na poštovním razítku. Na zásilku odeslanou později nebude brán zřetel a má se za to, že nebyla odeslána. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech nebo výherce nebude možné opakovaně kontaktovat, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji užít k jiným marketingovým účelům.

Pořadatel soutěže a správce soutěže si vyhrazují právo požadovat po výhercích kterékoliv z cen, jakož i po jakémkoliv soutěžícím bez ohledu na to, zda se stal výhercem v soutěži, zaslání všech účtenek / daňových dokladů, s nimiž se zapojil do soutěže, prokazujících uskutečnění soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla.

Pořadatel soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Distribuce cen:

Správce odešle cenu na adresu uvedenou výhercem do deseti (10) pracovních dnů od poskytnutí potřebných údajů pro zaslání ceny a ověření nároku na cenu.

Ceny budou zasílány prostřednictvím smluvního dopravce správce soutěže na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v odpovědi na e-mail s oznámením ceny.

Pořadatel i správce soutěže si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast
v soutěži či na cenu od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadatele nebo organizátora soutěže vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě cena propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků, než je cen v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Závěrečná ustanovení:

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů. Účast soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude umožněna.

Pořadatel soutěže je oprávněn ceny nahradit jinými obdobnými cenami. Pořadatel soutěže ani správce soutěže nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či související
s užíváním cen. Nebezpečí škody na ceně přechází na výherce okamžikem předání ceny výherci.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou cenu, než která mu bude vydána a nemá nárok cenu reklamovat. Ceny není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Ceny není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel soutěže ani správce soutěže nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení cen, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z cen nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele či správce soutěže, propadá tato cena pořadateli soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky, starší 18 let.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti AC MARCA Czech Republic s.r.o., (pořadatele soutěže), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejména zaměstnanci organizátora soutěže a správce soutěže a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osobou jim blízkou, cena se neodevzdá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Správce soutěže neručí za ztrátu či nedoručení jím odesílaných zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel soutěže, organizátor soutěže ani technický správce soutěže neručí za nedoručení registrace na webových stránkách soutěže, stejně jako za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb či operačních systémů.

Pořadatel soutěže může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Vyhrazuje si právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Listina se jmény výherců bude k dispozici u pořadatele soutěže nebo jím pověřené osoby.
Účastí v této soutěži se soutěžící účastní marketingové akce, zahrnující zpracování osobních údajů pro účely vedení této akce. Účastí v akci uděluje soutěžící pořadateli soutěže souhlas s užitím jím poskytnutých údajů za účelem vedení marketingové aktivity včetně organizace této soutěže, které zahrnuje mimo jiné kontrolu a vyhodnocení soutěže, zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a profilování, a to vše způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů. Doba zpracování, informace o příjemcích a poučení o právech, včetně práva na námitky proti přímému marketingu jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel nebo organizátor soutěže jsou oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 3 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.
Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel soutěže vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání ceny, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na cenu. Ceny v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání ceny.

Zpracování veškerých osobních údajů o účastnících je plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též „GDPR“).
Soutěž je pořádána v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Účastník soutěže má právo podle tohoto zákona se obrátit v případě jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti se Soutěží s žádostí o mimosoudní vyřešení sporu na dozorující orgán, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce na adrese https://www.coi.cz/.

Tento statut je uložen u pořadatele soutěže po celou dobu trvání soutěže. Pravidla jsou po celý termín trvání soutěže zveřejněna na webové stránce soutěže.

V Praze dne 30. 9. 2020.