Úplné pravidlá súťaže

„Súťaž Ceys“

Úplné pravidlá – Slovenská republika

Tieto úplné pravidlá stanovujú podmienky spotrebiteľskej súťaže „Súťaž Ceys“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže. V prípade rozporu medzi akoukoľvek verziou skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže uvedených v materiáloch pre spotrebiteľov a textom týchto úplných pravidiel sú nadradené tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môže usporiadateľ súťaže upraviť formou písomných dodatkov.

Usporiadateľ súťaže a organizátor súťaže:

Spoločnosť s ručením obmedzeným AC Marca Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36219169, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29605/B (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „organizátor“).

Správca (technický) súťaže:

Spoločnosť Creanto, a.s., so sídlom na adrese Praha 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000, IČO: 28191633, DIČ: CZ 28191633, zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou B 12766 (ďalej len „správca“ alebo „technický správca“).

Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 1. 10. 2021, 00:00:01 hod., do 20. 11. 2021, 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže“) na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom ktoréhokoľvek predajcu, ktorý predáva produkty Ceys Stop plesniam a vystavuje na ne daňové doklady s uvedením dátumu a času nákupu (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Účasť v súťaži:

Súťaž sa vzťahuje výhradne na produkty značky Ceys Stop plesniam (ďalej len „súťažný výrobok“ alebo „súťažné výrobky“) predané na mieste a v termíne konania súťaže.

Spotrebiteľ sa súťaže o ceny zúčastní tak, že v termíne a na mieste konania súťaže:

si jednorázovo zakúpi minimálne 1 ľubovoľný produkt značky Ceys Stop plesniam. Po zaplatení dostane účastník od predajcu daňový doklad – účtenku so zreteľne uvedeným dátumom a časom nákupu, prostredníctvom ktorej sa môže zapojiť do súťaže (ďalej len „daňový doklad“).

Spotrebiteľ si uschová daňový doklad preukazujúci uskutočnenie súťažného nákupu a jeho fotografiu alebo kópiu priloží ako súčasť registračného formulára.

V termíne konania súťaže sa spotrebiteľ musí zaregistrovať na stránke www.ceys.cz/sk/sutaz (ďalej aj „webová stránka súťaže“). Registrácia znamená riadne vyplnenie všetkých informácií, ktoré sú požadované v registračnom formulári, vrátane dátumu a času nákupu, ktoré sú uvedené na účtenke/daňovom doklade, a nahratie čitateľnej fotografie účtenky/daňového dokladu do registračného formulára. Z fotografie musí byť zrejmé najmä zloženie súťažného nákupu a dátum a čas nákupu.

Takto riadne vyplnený formulár, vrátane svojho súhlasu s pravidlami súťaže a súhlasu so spracúvaním osobných údajov, odošle prostredníctvom webovej stránky súťaže.

Súťažiaci bude zaradený do súťaže o ceny okamihom doručenia riadne a úplne vyplneného registračného formulára, v súlade s týmito pravidlami, ktorého súčasťou bude fotografia účtenky/daňového dokladu na webovej stránke súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).

Za súťažiaceho v súťaži o ceny sa považuje osoba, ktorá splnila všetky podmienky pre zapojenie sa do súťaže, t. j. okrem iného uskutočnila nákup minimálne jedného výrobku Ceys Stop plesniam a vložila požadované údaje cez webový formulár na webové stránky súťaže. Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, vždy však s novým nákupom a s novými údajmi (dátumom a časom) z novej účtenky/daňového dokladu. Údaje z jednej účtenky/daňového dokladu je možné do súťaže zaslať vždy iba raz, v opačnom prípade budú všetky registrácie s rovnakými údajmi z jednej účtenky/daňového dokladu zo súťaže vyradené. V rámci jednej registrácie je možné zaslať údaje iba z jednej účtenky/daňového dokladu.

Každá súťažná registrácia musí obsahovať platné údaje súťažiaceho a platné údaje z účtenky/daňového dokladu. Registrácia, ktorá nebude obsahovať platné údaje alebo všetky požadované údaje, vrátane čitateľnej fotografie účtenky/daňového dokladu, alebo bude zaslaná v nesprávnom alebo neúplnom alebo nevyhovujúcom tvare, prípadne pred alebo po ukončení súťaže, nebude do súťaže zaradená. Dátum a čas na účtenke/daňovom doklade musia spadať do obdobia termínu konania súťaže.

V súťaži je možné uznať výlučne čitateľné účtenky/daňové doklady, ktoré aj inak spĺňajú pravidlá tejto súťaže.

Súťažiaci je povinný po každej súťažnej registrácii uschovať originál účtenky/daňového dokladu o nákupe – dokladu o zaplatení výrobku Ceys Stop plesniam, a uchovávať ho po celú dobu konania súťaže, teda aj po odoslaní súťažnej registrácie. Ak súťažiaci nepredloží na výzvu zadávateľa alebo ním poverenej osoby originál (overenú kópiu) účtenky/daňového dokladu o zaplatení, ktorý spĺňa podmienky týchto pravidiel (a to aj v listinnej podobe), t. j. najmä s dátumom a časom uskutočnenia súťažného nákupu, ktoré budú zhodné s údajmi uvedenými v súťažnej registrácii, bude zo súťaže vyradený a stráca akýkoľvek nárok na výhru. Usporiadateľ a správca súťaže si vyhradzujú právo vyzvať každého výhercu, aby im účtenky/daňové doklady zaslal na usporiadateľom (správcom) súťaže určenú adresu v určenom termíne, a to na náklady výhercu. Výherca je povinný predložiť účtenky/daňové doklady ku všetkým svojim registráciám do súťaže bez ohľadu na to, či sú výherné alebo nevýherné.

Pri každej webovej registrácii usporiadateľ a správca súťaže eviduje tieto informácie:

 • meno a priezvisko účastníka súťaže,
 • telefónne číslo účastníka súťaže,
 • e-mailová adresa účastníka súťaže,
 • adresa pre doručenie prípadnej výhry,
 • dátum a čas uskutočnenia súťažného nákupu (z účtenky/daňového dokladu),
 • fotografia alebo naskenovaná čitateľná podoba účtenky/daňového dokladu.

Pri každej výhernej webovej registrácii usporiadateľ súťaže okrem vyššie uvedených informácií eviduje aj adresu bydliska alebo miesta, kam má byť výhra odoslaná. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za nesprávne doručenie alebo nedoručenie registrácie prostredníctvom formulára na súťažnom webe, pokiaľ bude spôsobené technickou poruchou na strane tretích osôb.

Ceny v súťaži:

Na ceny je určených celkovo 20 výhier:

 1. hlavná cena: 1 × motorová kolobežka
 2. vedľajšia cena: 5 × outdoorová kamera
 3. vedľajšia cena: 3 × bezdrôtové slúchadlá

Ceny v hodnote neprevyšujúcej 350 eur sú oslobodené od dane z príjmov.

Určenie výhercov v súťaži:

Po uplynutí termínu konania súťaže budú z platných súťažných registrácií doručených počas doby konania súťaže vyžrebovaní výhercovia, a to takto:

 • 1 výherca 1. ceny, ktorý ako cenu získa motorovú kolobežku
 • 5 výhercov, z ktorých každý získa 2. vedľajšiu cenu, outdoorovú kameru
 • 3 výhercov, z ktorých každý získa jednu 3. vedľajšiu cenu, bezdrôtové slúchadlá

Výhercami uvedených cien sa stane 20 súťažiacich elektronicky náhodne vyžrebovaných zo všetkých platných súťažných registrácií po uplynutí termínu konania súťaže.

Oznámenie o výhre:

Každý z výhercov bude o svojej cene informovaný najneskôr do siedmich dní odo dňa žrebovania, a to e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri súťažnej registrácii.

Každý výherca bude e-mailom vyzvaný, aby potvrdil korešpondenčné adresy alebo doplnil ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na zaslanie ceny.

Ostatné podmienky:

V prípade zániku nároku na cenu z ktoréhokoľvek z dôvodov stanovených v týchto pravidlách výhra prepadne v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený o nej podľa vlastného uváženia rozhodnúť.

Výherca ktorejkoľvek z cien môže byť e-mailom vyzvaný, aby najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy zaslal na adresu organizátora súťaže originály alebo úradne overené kópie všetkých daňových dokladov, s ktorými sa súťaže zúčastnil. Ak bude výherca k tomuto úkonu vyzvaný, je povinný poslať vyššie uvedenú zásielku na adresu: Creanto, a.s., Súťaž Ceys, Nová cesta 17, 140 00 Praha 4, a to najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy mu bola výzva doručená, pričom rozhodným dátumom bude dátum na poštovej pečiatke. Zásielka odoslaná v neskoršom termíne nebude akceptovaná a bude sa považovať za neodoslanú. V prípade, že súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch, alebo ak výhercu opakovane nebude možné kontaktovať, prepadá neprevzatá výhra bez náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju použiť na iné marketingové účely.

Usporiadateľ súťaže a správca súťaže si vyhradzujú právo požadovať od výhercov ktorejkoľvek z cien, ako aj od ktoréhokoľvek súťažiaceho bez ohľadu na to, či sa stal výhercom v súťaži alebo nie, aby mu zaslal všetky účtenky/ daňové doklady, s ktorými sa zapojil do súťaže a ktoré preukazujú uskutočnenie súťažných nákupov, ako je stanovené v týchto pravidlách.Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za doručenie súťažných zásielok, za ich poškodenie, omeškanie alebo stratu počas prepravy.

Distribúcia cien:

Správca odošle cenu na adresu uvedenú výhercom do desiatich (10) pracovných dní od poskytnutia potrebných údajov pre zaslanie ceny a overenie nároku na cenu.

Ceny sa budú zasielať prostredníctvom zmluvného dopravcu správcu súťaže na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na e-mail s oznámením o cene.

Usporiadateľ a správca súťaže si vyhradzujú právo v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť
v súťaži alebo na cenu vyžiadať si od takéhoto súťažiaceho potrebné doklady (napr. preukaz totožnosti na účel zistenia totožnosti a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci na žiadosť usporiadateľa alebo organizátora súťaže nepredloží požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vyradený. V takom prípade cena prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej použití.

V prípade, že sa do súťaže v dobe jej konania riadne zapojí menej účastníkov, než je počet cien v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

Záverečné ustanovenia:

Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí v plnej miere splnia stanovené podmienky súťaže a vykonajú registráciu riadnym a úplným spôsobom, čiže vyplnia všetky požadované registračné údaje a potvrdia súhlas so spracovaním osobných údajov a týmito úplnými pravidlami súťaže. Účasť súťažiaceho, ktorý nezadal všetky požadované údaje, nebude umožnená.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený nahradiť ceny inými podobnými cenami. Usporiadateľ súťaže ani správca súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou v súťaži alebo s používaním cien. Riziko škody na cene prechádza na výhercu okamihom odovzdania ceny výhercovi.

Súťažiaci si nemôže nárokovať cenu inú, než je cena, ktorá mu bude odovzdaná a nie je oprávnený cenu reklamovať. Ceny nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani inou formou plnenia.
Usporiadateľ súťaže ani správca súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie cien, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z cien nepodarí doručiť bez zavinenia na strane usporiadateľa či správcu súťaže, takáto cena prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby s doručovacou adresou na území Českej republiky, ktorí sú starší než 18 rokov. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti AC MARCA Czech Republic s.r.o., (usporiadateľa súťaže) ako aj všetky osoby podieľajúce sa na organizácii tejto súťaže, najmä zamestnanci organizátora súťaže a správcu súťaže a všetkých spolupracujúcich agentúr a ich blízke osoby. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo blízkou osobou takéhoto zamestnanca, cena sa neodovzdá. Rovnako sa cena neodovzdá ani v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na podvodné alebo nekalé konanie zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
Správca súťaže neručí za stratu či nedoručenie ním odoslaných zásielok alebo zásielok zaslaných výhercovi (doporučenou poštou) v súvislosti s touto súťažou. Usporiadateľ súťaže, organizátor súťaže ani technický správca súťaže neručia za nedoručenie registrácie na webových stránkach súťaže ani za chyby či poruchy na strane poskytovateľov webových služieb či operačných systémov.

Usporiadateľ súťaže môže dobu konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Vyhradzuje si právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Listina s menami výhercov bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže alebo ním poverenej osoby. Účasťou v tejto súťaži sa súťažiaci zúčastní marketingovej akcie, v rámci ktorej sa budú spracúvať jeho osobné údaje na účely uskutočnenia tejto akcie. Účasťou v akcii udeľuje súťažiaci usporiadateľovi súťaže súhlas s použitím ním poskytnutých údajov na účely vykonania marketingovej aktivity vrátane organizácie tejto súťaže, ktorá zahŕňa okrem iného aj kontrolu a vyhodnotenie súťaže, zaslanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a profilovanie, ktoré sa vykonajú spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov. Doba spracúvania, informácie o príjemcoch a poučenie o právach, vrátane práva vzniesť námietku proti priamemu marketingu, sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Výhercovia súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ alebo organizátor súťaže sú oprávnení v súlade s § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z., Občianskeho zákonníka, v platnom znení, bezplatne použiť ich meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu) a v propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže a jeho výrobkov a že vyššie uvedeným spôsobom sa môžu vyhotovovať a zverejňovať aj zvukové a obrazové záznamy výhercov súťaže bez územného obmedzenia, a to 3 roky od skončenia súťaže. Takéto záznamy sa môžu vyhotoviť aj počas odovzdávania výhier. V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel súťaže si usporiadateľ súťaže vyhradzuje právo daného účastníka zo súťaže vylúčiť bez nároku na náhradu. Osoby, ktoré nebudú spĺňať podmienky účasti v súťaži alebo ktoré budú konať v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní iba niektoré podmienky pre získanie ceny, napr. ak poskytne nepravdivé informácie, nestáva sa výhercom a nemá nárok na cenu. Ceny v takom prípade prepadnú usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich použití. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, ak usporiadateľ súťaže zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na podvodné alebo nekalé konanie zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu ceny.

Spracúvanie všetkých osobných údajov o účastníkoch je plne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej aj „GDPR“). Súťaž sa organizuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže má podľa tohto zákona právo v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho zo súťaže alebo súvisiaceho s ňou obrátiť sa so žiadosťou o mimosúdne vyrovnanie na dozorný orgán, ktorým je v tomto prípade Česká obchodná inšpekcia na adrese https://www.coi.cz/.

Tieto úplné pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že bol s týmito pravidlami preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa nimi riadiť.

Tieto úplné pravidlá súťaže sú uložené u usporiadateľa súťaže po celú dobu trvania súťaže a zároveň sú po celú dobu trvania súťaže zverejnené na webovej stránke súťaže.

V Prahe dňa 30. 9. 2021.