Čo je REACH?

REACH je nariadenie EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (samotných alebo v prípravkoch a produktoch). Nariadenie nadobudlo platnosť 1. júna 2007 a jeho hlavným cieľom je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, stimulácia inovácií a konkurencieschopnosti európskeho chemického priemyslu.

Pripravení na REACH

REACH predstavuje najkomplexnejšie nariadenie, aké sa v Európe doteraz implementovalo, plnú pozornosť mu venuje chemický priemysel tak v Európe, ako aj vo svete. Z tohto dôvodu považujeme REACH za prioritu, monitorujeme jeho legislatívny postup od samého začiatku a pripravujeme sa na to, že zaistíme jeho optimálnu implementáciu.

S týmto cieľom sme vykonali dôkladnú inventúru všetkých nami používaných chemikálií. Ďalej sme kontaktovali svojich dodávateľov, aby sme zabezpečili, že všetky požiadavky tohto nariadenia budú splnené v stanovených termínoch aj z ich strany.

V súlade s nariadením REACH chceme aj naďalej udržiavať pružnú komunikáciu v rámci dodávateľského reťazca, aby sme zabezpečili, že všetky použitia našich produktov a scenáre expozície súvisiace s našimi procesmi sa budú reflektovať v bezpečnostných listoch surovín, ktoré používame.

Kontaktná adresa pre REACH

Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa nariadenia REACH nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: reach@grupoacmarca.com.

UŽITOČNÉ ODKAZY: 

ECHA (Európska chemická agentúra): http://echa.europa.eu/ 

Centrum pre REACH v Španielsku: http://reachinfo.es/centroreach/index.php 

Európsky úrad pre chemikálie (European Chemicals Bureau): http://ecb.jrc.ec.europa.eu/reach/

Centrum pre nariadenie REACH: http://www.reachcentrum.eu/

Stránka, ktorá sa zaoberá súladom s nariadením REACH (REACH Compliance): http://www.reach-compliance.eu/