V souladu s ustanoveními španělského zákona o ochraně osobních údajů č. 15/1999 („ZOOÚ“) a jeho prováděcích předpisů tímto jako strana odpovědná za tuto stránku v souladu s ustanoveními článků 5 a 6 ZOOÚ informujeme všechny uživatele internetové stránky, kteří poskytují nebo poskytnou své osobní údaje, že uvedené osobní údaje budou zahrnuty v počítačovém souboru řádně registrovaném u španělské Agentury na ochranu osobních údajů.

Majitel uvedených údajů může odvolat udělený souhlas, a to jak pro zpracování svých osobních údajů, tak pro přijímání obchodních sdělení, a může využít svého práva k přístupu, opravě, vymazání a podání námitek prostřednictvím spolehlivých komunikačních prostředků vůči straně odpovědné za soubor, a to na následující e-mailovou adresu: lopd@grupoacmarca.com 

Jako uživatele této služby si vás přejeme jasně informovat o způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, a o metodách ochrany vašich osobních údajů.

Zásady ochrany soukromí popisují:

 1. Jaké údaje shromažďujeme a účely, pro které jsou shromažďovány
 2. Jak používáme tyto údaje
 3. Možnosti, které nabízíme, včetně postupů, jak přistupovat k těmto údajům a jak je aktualizovat.

Údaje shromažďované skupinou AC MARCA

Údaje jsou shromažďovány za účelem zlepšení služby, kterou poskytujeme všem uživatelům.

Shromažďování údajů se provádí dvojím způsobem:

 1. Informace poskytnuté přímo uživatelem, jako jsou např. kontaktní informace (jméno, e-mail atd.), dodané na základě požadavku o poskytnutí informací.
 2. Údaje získané prostřednictvím používání našich služeb. Můžeme shromažďovat údaje o službách, které používáte, a o způsobu, jakým je používáte: např. když navštívíte stránku pro jeden z našich produktů nebo jakou interakci provádíte ve vztahu k našemu obsahu. Tyto údaje zahrnují:

2.1   Logy: Při každé návštěvě našich stránek jsme oprávněni automaticky získávat a uchovávat určité informace, které jsou uloženy v záznamech (v lozích) našich serverů. Tyto informace jsou zaznamenány na našem serveru v řádně registrovaném souboru zaznamenávajícím aktivitu, což umožňuje následné zpracování informací tak, abychom získali měření pro čistě statistické účely ve smyslu informací o počtu shlédnutí stránky, počtu návštěv ve vztahu k webovým službám, o pořadí návštěv, přístupovém bodu atd. Tyto údaje mohou zahrnovat:

 • podrobné informace o tom, jak používáte naši službu (např. vaše vyhledávací dotazy),
 • vaši IP adresu (IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači po jeho připojení k internetu),
 • informace o vašem zařízení, jako jsou chyby, aktivita systému, nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a odkazující adresa URL.

2.2   Soubor cookies a soubor zaznamenávající aktivitu: Při prohlížení svých stránek uživateli je skupina AC MARCA oprávněna používat soubory cookies. Soubory cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče serverem za účelem zaznamenání aktivity uživatele v průběhu prohlížení. Tyto soubory mají následující vlastnosti:

 • Soubory cookies používané touto internetovou stránkou jsou asociovány výhradně s anonymním uživatelem a jeho počítačem, samy o sobě neposkytují osobní údaje o uživatelích.
 • Díky používání souborů cookies může hostující server internetové stránky rozeznat prohlížeč používaný uživatelem a usnadnit prohlížení např. tím, že již registrovaným uživatelům umožní přístup k oblastem, službám, reklamním akcím a soutěžím pro registrované uživatele, kteří se tedy nemusejí registrovat při každé další návštěvě. Cookies také slouží k měření parametrů návštěvníků a provozu a také ke sledování vývoje v počtu návštěv.
 • Vy jako uživatel můžete nastavit svůj prohlížeč, aby vás varoval, když přijímáte soubory cookies, a aby zabránil jejich instalaci na vaše zařízení. Více informací najdete v pokynech a manuálech pro váš prohlížeč.
 • K používání těchto internetových stránek nemusíte jako uživatel povolit instalaci souborů cookies zasílaných těmito stránkami ani jakoukoliv třetí stranou, která jménem těchto stránek vystupuje. Bude však nutné, abyste se před používáním některých služeb přihlásili jako jejich uživatel.
 • Soubory cookies používané touto internetovou stránkou jsou v každém případě svou povahou dočasné a jejich jediným účelem je dosažení vyšší efektivity přenosu informací. Soubory cookies v žádném případě nebudou použity ke shromažďování osobních údajů.

Jak skupina AC MARCA používá shromážděná data
Data získaná prostřednictvím námi poskytovaných služeb používáme pro zajištění, udržování, ochranu a zlepšování uvedených služeb, pro vývoj nových služeb a pro ochranu uživatelů i skupiny AC MARCA.

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami“ [v internetovém formuláři může být uveden i jiný název], vy jako uživatel výslovně, svobodně a jednoznačně souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů skupinou AC MARCA k následujícím účelům:

 1. Bezpečnost a řízení přístupu: Naše internetové stránky jsou vybaveny bezpečnostními prvky, které jsou v odvětví standardem. Ochrana před nepovoleným přístupem k údajům je založena na aplikacích firewall, postupech řízení přístupu a kryptografických mechanismech. Tímto vy jako uživatel/zákazník souhlasíte s poskytováním údajů skupině AC MARCA za účelem příslušného ověření v procesu řízení přístupu.
 2. Žádáme vás, abyste ve svém CV neuváděli vysoce osobní informace (zdravotní stav, náboženské vyznání atd.). CV s těmito informacemi budou místo řádného zpracování zničena.
 3. Zasílání obchodních a marketingových sdělení e-mailem, faxem, SMS, MMS, prostřednictvím sociálních sítí nebo jakýchkoliv jiných elektronických nebo fyzických prostředků, současných nebo budoucích, které umožňují provádění takových sdělení. Uvedená obchodní a marketingová sdělení se budou vztahovat k produktům a/nebo službám nabízeným skupinou AC MARCA, případně jejími společníky nebo partnery, s nimiž skupina uzavřela dohody o podpoře prodeje. V takových případech nebude třetím stranám nikdy poskytnut přístup k osobním údajům. Obchodní a marketingová sdělení budou ve všech případech prováděna skupinou AC MARCA a budou zaměřena na související produkty a služby.
 4. Provádění statistických studií.
 5. Zpracování úkolů, žádostí a ostatních požadavků učiněných uživateli prostřednictvím kontaktních formulářů, které jsou k dispozici na našich stránkách.
 6. Zasílání informačního bulletinu internetových stránek.

Závazek společnosti AC MARCA

Společnost AC MARCA tímto své uživatele informuje a výslovně se jim zaručuje, že jejich osobní údaje nebudou za žádných okolností předány třetím osobám, a pokud by se jakýkoli převod osobních údajů plánoval, vždy bude vyžadován výslovný a jednoznačný souhlas jejich majitelů.

Všechny údaje požadované na této internetové stránce jsou povinné a jsou nutné pro poskytování optimálních služeb uživatelům. Pokud nebudou všechny údaje vyplněny, společnost AC MARCA nemůže zaručit, že poskytnuté informace a služby budou zcela vyhovovat vašim potřebám.

Společnost AC MARCA se zaručuje, že uživatelé mohou ve všech případech uplatnit své právo na přístup k těmto údajům, jejich opravu, vymazání, na informace a odpor v souladu s podmínkami stanovenými platnými právními předpisy. Toto své právo můžete v souladu s ustanovením španělského zákona o ochraně osobních údajů 15/1999 (“PDPA”) uplatnit zasláním spěšné žádosti spolu s kopií vašeho občanského průkazu nebo pasu těmito způsoby:

 • elektronickou poštoulopd@grupoacmarca.com
 • dopisem: Av. Carrilet, 293-299. 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. Španělsko

Stejně tak se můžete odhlásit z odběru jakýchkoli nabízených služeb kliknutím na oddíl “unsubscribe” (odhlásit z odběru) v každé elektronické zprávě zaslané vám společností AC MARCA.

Kromě toho přijala společnost AC MARCA všechna technická a organizační opatření nutná pro zajištění bezpečnosti a nedotknutelnosti osobních údajů, které zpracovává, a pro zabránění jejich ztrátě, pozměnění a/nebo přístupu k nim neoprávněnou třetí stranou.

Změny

Naše Zásady ochrany soukromí mohou být kdykoli změněny. Bez výslovného souhlasu uživatelů nebudeme omezovat práva, která jim podle těchto Zásad ochrany soukromí náleží. Všechny změny Zásad ochrany soukromí budeme zveřejňovat na této stránce, a pokud půjde o změny významné, naše upozornění bude důraznější (např. bude zasláno elektronickou poštou, jestliže se změna bude týkat určitých služeb). Dále budeme uchovávat předchozí verze těchto Zásad ochrany soukromí k nahlédnutí.