Co je REACH?
REACH je nařízení EU o registraci, evaluaci, povolování a omezování chemických látek (samotných nebo v přípravcích a produktech). Nařízení nabylo platnosti 1. června 2007 a jeho hlavním cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí, stimulace inovací a konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu.

Připraveni na REACH
REACH představuje nejkomplexnější nařízení, které bylo v Evropě doposud implementováno, plnou pozornost mu věnuje chemický průmysl jak v Evropě, tak ve světě. Z tohoto důvodu považujeme REACH za prioritu, monitorujeme jeho legislativní postup od samého počátku a připravujeme se na to, že zajistíme jeho optimální implementaci.

S tímto cílem jsme provedli důkladnou inventuru všech námi používaných chemikálií. Dále jsme kontaktovali své dodavatele, abychom zajistili, že všechny požadavky tohoto nařízení ve stanovených termínech budou splněny i z jejich strany.

V souladu s nařízením REACH chceme i nadále udržovat pružnou komunikaci uvnitř dodavatelského řetězce, abychom zajistili, že veškerá použití našich produktů a scénáře expozice související s našimi procesy budou reflektovány v bezpečnostních listech surovin, které používáme.

Kontaktní adresa pro REACH
Ve všech záležitostech týkajících se nařízení REACH nás neváhejte kontaktovat na následující e-mailové adrese: reach@grupoacmarca.com.

UŽITEČNÉ ODKAZY: 

ECHA (Evropská agentura pro chemické látky): http://echa.europa.eu/ 
Centrum pro REACH ve Španělsku: http://reachinfo.es/centroreach/index.php 
Evropská kancelář pro chemické látky (European Chemicals Bureau): http://ecb.jrc.ec.europa.eu/reach/
Centrum pro nařízení REACH: http://www.reachcentrum.eu/
Stránka zabývající se souladem s nařízením REACH (REACH Compliance): http://www.reach-compliance.eu/